Saturday, April 27, 2019

Habag: lawaran ng Muling Pagkabuhay

Ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay

John 20:19-31

Ngayong ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Kristo; tinatawag din itong “Divine Mercy Sunday”.

Hinihikayat tayong maranasan at iparanas sa iba ang habag bilang Muling Pagkabuhay ni Kristo.  Paano natin masisilayan ang habag ng Diyos?

Una, sa buhay ng Kristiyanong komunidad - pagmamahalan, pagbabahaginan, at kawanggawa;

https://gnfingertips.com
Ikalawa, kay Kristo mismo - ang konkretong larawan ng habag ng Ama;

Ikatlo, sa gawaing pangkapayapaan.

Isabuhay ang habag ng Diyos!


Magkaroon ng kopya ng Bibliarasal, Taon C - available sa Parokya ng ICC sa Pasig sas (02) 64361-97 o sa St. Paul Bookstores

No comments:

Post a Comment