Saturday, February 9, 2013

Unang linggo ng Kwaresma

Unang alay

para sa ika-17 ng Pebrero,  sanggayong panahon C, Lk. 2: 41 - 52

Sa unang pagbasa, pinaalala ni Moises sa bayan ng Israel na sila’y alipin ngunit pinalaya na ng Diyos at tinaguriang Kanyang bayan.  At bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa Panginoon, inalay nila ang kanilang unang bungang nararapat ialay sa Kanya.  Yumukod pa sila bilang tanda ng paggalang at pagsamba sa Dakilang Diyos na may-ari ng langit at lupa.

   Sa pagpasok ng Kwaresma, hindi kaya dapat isipin na rin natin ang unang bunga na ating ihahandog sa Panginoon?  Hindi lamang pagbabagong-loob, hindi lamang spiritual ang pagturing natin sa Diyos kundi ang unang bunga, ang “the best” na bunga ng ating buhay ay para lamang sa Kanya.  Kaya pagnilayan ang tamang paghahanda sa Kwaresma – manalangin upang pahalagahan ang Diyos at hindi sarili; mag-ayuno upang makiisa sa Kanyang gagawing sakripisyo; at magkawangga, sapagkat utang nating paglingkuran ang mga aba at nangangailangan.  (Fr. Lito Jopson)

ika-5 linggo ng karaniwang panahon, C

Paglingkuran ang Diyos

Para sa ika-10 ng Pebrero 2013,  sanggayong panahon C, Lk. 5: 1- 11

“Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo; ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.”

Ito ang parati nating sinasambit bago tayo magkomunyon.  Hindi tayo karapat-dapat tanggapin ang banal na katawan ni Kristo.  Ngunit bakit natin tinatanggap si Kristo?  Dahil iniutos Niya ito sa atin.  Hindi rin natin karapat-dapat tanggapin ang mga biyaya ng Diyos.  Ngunit bakit tayo nakatatanggap ng mga biyayang ito?  Kasi iniutos ng Diyos na tayo’y mabigyan ng biyaya at pagpapala.

    Ganito ang nangyari kay Pedro.  “Gagawin kitang mamalakaya ng tao,” kahit hindi karapat-dapat si Pedro.  Pero pinili siya dahil kalooban ito ng Diyos.

   Sana malaman din nating hindi tayo karapat-dapat, pero dahil pinili tayo ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya nang tapat.  Sa mga biyayang binigay niya, alagaan at pabungahin natin ito tulad ng mga aliping tapat sa kanilang Panginoon.  Huwag na tayong magmalaki na atin ang buhay natin.  Kung gagamitin natin ito para sa gawain ng Diyos, tayo’y magiging mga Pedro, tagabigay ng isda at buhay.  (Fr. Lito Jopson)