Saturday, January 26, 2013

ika-4 linggo ng karaniwang panahon, C

Dumaan si Hesus

para sa ika-4 ng Pebrero 2013, sanggayong panahon C, Lk. 4: 21 - 30

Dumaan si Hesus at umalis matapos na ipagtabuyan siya ng kanyang mga kababayan dahil sa kawalan ng pananalig sa kanya. Bagama’t namangha sila kay Hesus noong siya’y nagbasa sa sinagoga, hinamak naman nila ang kanyang pagkatao dahil kilala nila ang kanyang mga magulang.  Saan ngayon nanggaling ang kanyang kapangyarihan?
   Sinabi ni Hesus, “Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan.”  Wala silang tiwala sa kapangyarihan ni Hesus. Alam din ni Hesus ang kanilang layunin. Ayaw niyang maniwala sila sa kanya dahil lamang sa kababalaghan kundi sa pagtanggap sa kanya ng buong kalooban at hindi napipilitan lamang.
   Ganoon din ang gagawin ni Hesus sa atin - dadaanan lang tayo dahil di natin siya napapansin.  (Fr.  Maico Rescate)

Ikatlong linggo ng karaniwang panahon, C

Pagkamangha kay Hesus

Para sa ika-27 ng Enero 2013, sanggayong panahon C, Lk. 1: 1-4, 4: 14 - 21

Pagkatapos na basahin ni Hesus ang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias kung saan nakasaad, “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,” sinabi niya, “Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo.”
   Siya na nga ang hinihintay ng marami, sapagkat nakita nilang napapagaling ni Hesus ang mga maysakit at napapalayas niya ang mga demonyo sa mga inaalihan nito.  Ang kanyang salita ay may kapangyarihang kaiba sa mga eskriba.
   Ang kanyang katanyagan ay umabot na sa iba’t ibang bayan. Kaya naman sa kanyang pag-uwi sa bayang nilakhan niya, gaya ng nakagawian, pumunta siya sa sinagoga.  Sa pagbasa ng Aklat ni Propeta Isaias, ang lahat ay namangha, lalo na nang sabihin niya, “Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan …”  Lahat ng nasa sinagoga ay napatingin sa kanya.
   Tayo ba ay napapamangha kay Hesus sa mga milagrong nangyayari sa araw-araw nating buhay?  (Fr. Maico Rescate)

Sunday, January 6, 2013

Kapistahan ng Sto. Niño

Pagiging bata

para sa ika-20 ng Enero 2013, sanggayong panahon C, Lk. 2: 41 - 52

Sa Dakilang Kapistahan ng Sto. Niño, pinaalalahan tayo ng Inang Simbahan na huwag ituring na anting-anting o instrumento ng pagiging swerte ang kanyang banal na imahe, kundi gawing modelo ang Batang si Hesus bilang isang batang may malinis na puso.
   Ang pagiging bata ng Panginoo’y nangangahulugan ng pagtalima’t pagkadalita.  Ang bata’y tumatalima sa kanyang Ama.  Siya ri’y abang walang inaasahan kundi ang Ama.   Ikalawa, nilalarawan ng batang si Hesus ang kadakilaan ng Diyos Ama na Siyang nagkakaloob sa atin ng buhay dito sa lupa.  Nawa’y magpakumbaba tayo sa harap ng ating Ama.  Ikatlo, huwag nating dulutan ng kasalanan o iskandalo ang mga bata dala ng makasalanang pamumuhay.  Igalang din natin ang proseso ng buhay, simula sa paglihi nito.  Igalang ang buhay na nasa sinapupunan ng ina.
   Tularan natin si Hesus na tapat na Anak ng Diyos Ama para sa ating lahat. (Fr. Lito Jopson)

Bautismo ng Panginoon

 Sumisid sa dagat ng Diyos

 Para sa ika-13 ng Enero 2013, sanggayong panahon C, Lk. 3: 15 - 16, 21 - 22


Ayon sa turo ng Simbahang Katoliko, ang binyag ay orihinal na nanggaling sa salitang Griyegong “baptizein” na ibig sabihi’y sumisid o ilubog.  Ang ilubog ang isang tao sa tubig ng binyag ay nangangahulugan ng pagmatay sa pisikal na buhay upang siya’y magkaroon ng bagong buhay kay Kristo.
    Kung 80% ng mga tao ay nabinyagang Katoliko, nararanasan ba nila ang bagong buhay kay Kristo?  Paano ba natin mapapangalagaan ang mga biyayang dulot ng binyag?
    Una, dahil alam na natin na niligtas tayo ni Kristo, wag na po tayong manatili sa dilim.  Ikalawa, kailangan nating palakasin at hubugin ang pananampalatayang natanggap natin noong tayo’y bininyagan.  Ikatlo, dahil tayo ngayon ay nakasisid sa dagat ng karanasang pantao, dapat hindi tayo maghawaan sa paggawa ng kasalanan kundi sa paggawa ng kabutihan.  Sa pamamagitan ng binyag tayo’y nagiging isang pamilya, isang Simbahang sinasalamin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.  Maghari nawa ang pagmamahalan sa taglay natin bilang pamilya ng Panginoon.  (Fr. Lito Jopson)