Saturday, August 11, 2012

Ika-19 linggo ng Karaniwang Panahon

Kakaibang tinapay

para sa ika-12 ng Agosto 2012, Ika-19 linggo ng Karaniwang Panahon, sanggayong panahon B, Jn. 6: 41 - 51

Si Hesus ay nagpapatotoo na Siya ang Tinapay mula sa Langit. Subalit hindi katulad ng tinapay na “manna” na kinain noon ng mga Israelita, sila’y namatay pa rin. Sa pagdating ni Kristo, ibinigay sa atin ng Ama ang Tinapay na nagbibigay buhay upang tayo magkaroon ng kakayahang bumangon, magpalakas at magpatuloy sa ating paglalakbay sa buhay kabanalan.  Ang mga ayaw kumain ng tinapay na ito ay makadarama ng kagutuman at kamatayan sa kaluluwa. Subalit ang mga nagsisikap na tumanggap sa tinapay na handog ni Hesus ay nagkakaroon ng sigla, lakas at buhay na walang hanggan.

  Sa pagkain natin ng katawan ni Hesus, nagpapatuloy ang misyon Niya ng pagbabahagi, pagmamahal at pagsasakripisyo. Tanda ito ng pagbibigay ng sarili upang magbigay buhay sa iba. Ang sariling ibinahagi ay nagkakapira-piraso upang matanggap ng nangangailangan. Dito nagkakaroon ng kaganapan ang ating buhay bilang mga Kristiyano, ang pagsasalo-salo sa iisang hapag.  (Sem. Jojo Unlayao)