Friday, February 5, 2010

Mga pagsubok ng ating buhay

Unang linggo ng Kuwaresma, sanggayong panahon C
Ebanghelyo: Lk. 4: 1-13

Tatlong pagsubok ang ginamit ng diyablo kay Hesus, ngunit sa bawat pagsubok, mas sumisidhi rin ang paninindigan ng Panginoon. Ang mga pagsubok na ito ay ang mga sumusunod:

Pagiging tinapay ng bato ... nais ng diyablo na hindi ni Hesus pagkatiwalaan ang Ama, bagkus manalig sa kanyang sariling kapangyarihan; kung kayat sinabi ni Hesus, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa Salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Lubos o nawalan na ba tayo ng pagtitiwala sa Diyos?

Pabibigay ng kalwalhatian ng mundo
... ang bundok ay sagisag ng tahanan ng Diyos kung saan ang tao ay nakikipagtagpo sa kanya. Ang walang pakundangang pagnanasa sa ambisyon o kapangyarihan ang pumapatay sa diwa ng tao. Tandaan, Diyos lamang ang ating sasambahin.

Pagtalon sa taluktok ng templo
... pagsasampantaha na ililigtas kaagad ng Diyos na animo'y hinahamon ang Kanyang kapangyarihan ay maling pananaw ng pananampalataya, lalo na kung ilalagay ng tao ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kaya, ang tugon ni Kristo, "Huwag mong hahamakin ang Panginoon mong Diyos."

Sa lahat ng ito nagwagi ang Panginoon. Nawa'y mapagwagian din natin ang mga pagsubok sa ating buhay.

Thursday, February 4, 2010

Mapalad ang mga dukha

Ika-6 na linggo ng karaniwang panahon, sanggayong panahon C Pagbasa: Lk. 6: 17, 20-26

Pinagpala kayong mga mapagpakumbaba sapagkat sa inyo ang paghahari ng Diyos ... bakit sa mapagkumbaba at dukha ang paghahari ng Diyos at hindi sa mayayaman? Ang mga mapagkumbaba, ang dukha, mga pinagkaitan ng hustisya ay mga larawan ng pagiging salat ng isang sistema. Dumating si Kristo upang ituwid ang mga ito at magkaroon ng bagong daigdig. Ang mga nagpakasasa na sa kapangyarihan at kayamanan habang nananatili ang mga dukha't api sa kanilang kinalalagyan ay mananagot sa paghahari ng Diyos.

Si Kristo ang batayan ng bagong pamumuhay. Pinakita niya ito sa kanyang pagiging dukha at alipin. Ngunit sa bagong daigdig ng Panginoon ang lahat ay hinahandugan ng buhay.

Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa kagalakan ... magalak dahil malaki ang gantimpala ng mga nananalig sa Diyos sa kaharian ng langit. Ang mga pinaghirapan ng mga taong nagsasakripisyo alang-alang sa katarungan at pagmamahal ay gagantimpalaan ng Panginoon. Magbubunga ng pagpapala ang paglilingkod natin sa Panginoon.

Monday, February 1, 2010

Salita ng Diyos, salita ng tao

Ika-5 na linggo ng karaniwang panahon, sanggayong panahon C
Ebanghelyo: Lukas 5: 1-11
Larawan ay sa kagandahang loob ng truthbook

Nagkatipun-tipon ang mga tao upang makinig sa Salita ng Diyos
... Simula sa pagbubunyag ng Salita ng Diyos sa lumang tipan, si Kristo na ngayon ang nagpapaliwanag. Ngunit hindi lamang sa sa bibig ni Kristo ang Salita ng Diyos kundi sa Kanyang buong buhay, pagkatao't pagka-Diyos bilang "Salitang nagkatawang-tao". Sumusunod ba tayo sa kalooban ni Kristo araw-araw?

Guro, magdamag kaming nagpagal at wala kaming nahuli ... ang salita ng tao ang kadalasang hadlang sa Salita ng Diyos, limitado, nanghuhusga, nagkukubli, pumapatay. Bantayan natin kung saan tayo dinadala ng ating salita. Isang taong magpagnilay na kahit alam niya ang kanyang limitasyon, tutugon pa rin siyang tulad ni Pedro, "Sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat." Nabigyan na ba natin ang Panginoon ng pagkakataong mamuno ang kanyang Salita?

Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao ... Ito ang solemneng pagpapahayag ni Kristo ng misyon ni Pedro at maaari rin sa ating lahat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kung sino ang natatagpuan ang Diyos ay natatagpuan ang kanyang tunay na sarili at ang kanyang saysay sa mundong ito. Nawa'y magampanan natin ang ating misyon na iniatang sa atin ng Panginoon sa tulong lamang ng Kanyang grasya at hindi sa ating lakas.