Friday, January 15, 2010

Ang kapangyarihan ng Diyos

Ikaapat ng linggo ng karaniwang panahon,
sanggayong panahon C,
Ebanghelyo: Lk. 4: 21-30


Gaano tayo bilib sa Diyos? Alam ba natin ang tunay Niyang kapangyarihan? Kung alam lamang natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, sana'y noon pa tayo mas nakikinig sa Kanya at tumatalima sa Kanya. Wala sa kalingkingan ng Diyos ang pinakaaabalahan natin sa ating buhay.

Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng kaayusan sa daigdig. Siya rin ang nagtutuwid ng ating buhay. Patuloy ang kanyang paglilikha kung kaya't nagiging maayos ang ating buhay.

Ang kapangyarihan ng Diyos ay puno ng pag-ibig. Kailanman hindi ito sakim ni ganid, tulad ng paggamit natin ng ating kapangyarihan. Binubuksan ng Panginoon ang ating mga puso upang maging instrumento tayo sa pagtulong sa ating kapwa, lalo na ng mga naghihirap.

Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakapagliligtas. Ginagamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang makaabot tayo sa ating tunay na patutunguhan - kaligtasan sa langit. Nawa'y huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng Diyos tulad ng mga ginawa ng mga Israelita kay Kristo. Sa ating buhay, ipakita natin sa lahat na tayo'y lingkod ng Panginoon at instrumento ng kaligtasan sa daigdig.

Salita ng Diyos


Ikatlong linggo ng karaniwang panahon sanggayong panahon C Ebanghelyo: LK. 1:1-4; 4: 14-21
Ang larawan ay sa kagandahang loob ng Crossroads Initiative

Ngayong tinagurian ang linggong ito bilang "Pambansang Linggo ng Biblya", nararapat lamang na pagnilayan natin ang kahalagahan ng Salita ng Diyos sa ating buhay.

Una, ang Salita ng Diyos ay siyang makapangyarihan. Matutupad ang Salita ng Diyos sapagkat ayon kay Juan, "Ang Salita ay Diyos." Natutupad ito sa buhay natin kung kaya't tayo'y naliligtas.

Ikalawa, ang Salita ng Diyos ay nagkatawang-tao. Si Kristo mismo ang batayan ng tuwid na pamumuhay sapagkat isinabuhay niya ang Salita ng Kanyang Ama at pinatupad ito. Nawa'y magkatawang-tao rin ang banal na Salita sa pamamagitan natin.

Ikatlo, ang Salita ng Diyos ay nagdudulot ng kalayaan at kaligtasan. Ang dulot nito'y pagpapahayag ng mabuting balita sa mga dukha, kalayaan sa mga bihag, paningin sa mga bulag, pag-asa sa mga nabibigatan, at pagpapahayag ng taon ng kalayaan ng Panginoon. Kung alam lamang natin ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos sa ating buhay, sana'y noon pa natin ito pinakinggan at sinabuhay.

Tuesday, January 12, 2010

Santo Nino, simbolo ng kababaang loob

Kapistahan ng Santo Nino
Ebanghelyo: LUKAS 2, 41 - 52

siglo C

Sa dakilang kapistahan ng Santo Nino, pinaalahanan tayong palalalimin ang ating pananampalataya upang hindi magmistulang anting-anting ang Santo Nino; bagkus, taglayin natin ang diwa ng batang si Kristo at isabuhay ang mensahe ng kapistahang ito sa Pilipinas.

Una, ang pagiging bata ni Hesus ay tungkol sa kababaang loob at sa pagtalima sa kalooban ng Ama. Ito'y alang-alang sa atin na nais niyang hilumin ang ating kaugnayan sa Diyos Ama. Hindi ito batay sa kapangyarihan o kayamanan kundi sa kawalan ng lakas tulad ng isang bata.

Ikalawa, ang pagiging sanggol ni Kristo ay nagpapamalas ng kaluwalhatian ng Diyos. Tulad ni San Pablo, "Pinagmamalaki ko ang aking kahinaan". Ang Diyos ang kanyang tanging lakas. Kahit gaano pa ang ating kayamanan sa mundo, wala ito kung ikukumpara sa Diyos bilang ating tunay na yaman.

Ikatlo, tulad ni Hesus na lumaki na taglay ang karunungan, pangagatawan, at pagbibigay lugod sa Diyos, sikapin natin na palalimin ang ating pananampalataya at dalhin ang ating kapwa sa liwanag, katotohanan, at buhay. Ang pagkabata ni Kristo ay hindi hiwalay sa kanyang krus sa kanyang paglaki. Nawa'y matagpuan din natin ang paglalamin ng ating pananampalataya sa pag-alay ng ating buhay sa Diyos at sa kapwa.

Tuesday, January 5, 2010

Handa ba tayo sa bagong daigdig?

Dakilang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon
Siglo C
Pagbasa: Lk. 3: 15-16, 20-21

15Ang mga tao ay umaasa sa pagdating ng Mesiyas ... may hangarin ang bawat tao sa Mesiyas kahit napagkamalan nila si Juan Bautista. Hinahanap ba natin si Kristo sa kaibuturan ng ating mga puso?

16Si Juan ay sumagot sa kanilang lahat: Babawtismuhan niya kayo ng Banal na Espiritu at ng apoy" ... Ang darating na Mesiyas ay makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya magbabago ang mukha ng sangkalupaan. Babawtismuhan niya tayo sa Banal na Espiritu (sa kabanalan) at apoy (sa init ng buhay at pagbabago). Gaano natin kakilala si Kristo sa kanyang kapangyarihan?

21Nangyari, na ang lahat ng mga tao ay nabawtismuhan. Nang si Jesus ay nabawtismuhan at nananalangin, ang langit ay nabuksan ... nag-ugnay muli ang langit at lupa. Inulanan muli ng langit ang lupa ng biyaya dahil sa pagtalima ni Hesus sa kanyang Ama. Ang pagtalimang ito'y maaari rin nating isabuhay.

22Ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kaniya na may anyong tulad ng kalapati ... Simbolo ng biyaya na galing sa langit ang kalapati, ibig sabihin tumimo sa puso ng dakilang Diyos ang ginawa ng kanyang Anak. Maaari pa ring magpanumbalik ang biyaya sa sangkalupaan sa pag-ibig na nasa puso ng bawat tao, sanhi ng kanilang pananalig sa Diyos at hindi makasariling pagtulong sa tao.

Pagninilay: Handa ba nating maranasan ang buhay at pagpapalang tulad nito? Bilang mga binyagang tulad ni Kristo, alam ba natin ang dapat nating gawin sa mundong ito upang umapaw muli ang pagbibiyaya ng Diyos? Sa paanong paraan?