Friday, February 28, 2014

Ika-8 linggo ng Karaniwang Panahon, A

Huwag mag-alala

Matt. 6, 24 - 34


“Pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob Niya lahat ng kailangan ninyo.”

Hinihimok tayo ng Panginoong Hesus na huwag tayong masyadong mag-alala. Kung tayo lamang ay manalig sa Kanya, lahat ay ibibigay Niya.  Kaya kailangang maging ganap ang ating pananampalataya sa Kanya.  Siya ang Diyos na lumikha sa atin.  Manalig tayong tutulungan niya tayo upang magkaroon ng buhay.  Sabi Niya, “Masdan ninyo  ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani… pinakakain sila ng Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?”

   Ang masyadong pag-alala ay hindi nakakatulong sa atin. Ito’y nakapagpapahina ng loob at tayo’y nagkakasakit.  Nakapaghihina din ito ng pananampalataya at nawawala tayo ng pokus sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos.  Bilang Kristiyano tinawag ang bawat isa ng Diyos Ama sa kani-kanyang pangalan. Paano natin di pagkatiwalaan ang pagmamahal Niya sa atin bilang Ama?”

   Kung tayo lamang ay nakatuon sa Kanyang kalooban wala tayong alalahanin, lahat ay kaya nating harapin. (Fr. Maico Rescate)

Saturday, February 8, 2014

Ika-5 linggo sa karaniwang panahon, A

Ilaw at asin

Mateo 5:13-16


Kung magagawa lamang natin ang mga nakasaad sa mga pagbasa, walang maghihirap sa ating kapaligiran.  Ngunit bakit hindi natutupad ito?  Ang suliranin ay nasa kalidad ng ating pananampalataya.

Saad ni Santiago, "Ang pananampalatayang walang gawa ay patay."  Kung ang pananaw natin sa pananampalataya ay pagbabasbas lamang ng Diyos na wala naman tayong ginagawa, walang saysay ang pananampalataya.

Ang pananampalataya'y natutunan, isinasabuhay, at nakapagbubuo ng komunidad.  Iyan ang mensahe ng mga Obispo sa Taon ng mga Laiko, "Called to be saints; sent forth as heroes".

Ang ibig sabihin ng pananampalatayang natutunan ay hanapin ang kaugnayan nito sa konkretong buhay, simula sa 10 utos ng Diyos.

"Isabuhay ang pananampalataya" ay nangangahulugang may kinalaman ito sa kaliit-liitang desisyon at galaw sa ating buhay.

"Magtatag ng mga komunidad ng mga mananampalataya" ay nangangahulugang magbuo tayo ng mga komunidad na pareho ang orientasyon, mithiin at pananaw sa pananampalataya - mga taong may pagtangi sa pagbabasa ng biblia, isinasabuhay ang mga sakramento, at nagtataya ng buhay tungo sa pagbabago ng buong mundo.  Sila ang mga bayani at santo.  Sa kanila makikita ang mismong mukha ni Kristo.