Saturday, March 9, 2013

ika-5 linggo ng Kwaresma, C

“Intimacy”

para sa ika-17 ng Marso 2013,  sanggayong panahon C, Jn. 8, 1 - 11

   Napakagandang tema ang “intimacy” hindi lamang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa kundi lalo na sa Diyos.  Dapat nating tanungin sa sarili, “Kakilala ba natin ang Diyos nang higit sa pagkakakilala natin sa ating kapwa?”
   Ang pagkakakilala’y nangangailangan ng tunay na pagkakaisa ng nagmamahal at minamahal; tulad ng Diyos sa ating lahat.  Si Kristo ang sakramento ng Ama.  Handa ba tayong maging buhay na sakramento ni Kristo sa ating kapwa?
   Ang pagkakakilala’y nangangailangan ng walang pasubaling pagpapatawad na humihilom ng pakikipag-ugnayan; tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin.  Panghuli, tinatalaga na maging kalarawan ng minamahal ang namamahal sa kanya; tulad ni Kristo na siyang naging Daan, Katotohan, at Buhay tungo sa Ama.  Palalimin natin ang pagkakakilala natin sa Diyos.   (Fr. Lito Jopson)

Ika-4 linggo ng panahon ng Kwaresma, C

Bagong nilalang kay Kristo

Para sa ika-10 ng Marso 2013, sanggayong panahon C, Lk. 15: 1- 3, 11 - 32

   Gamitin natin ang mga araw ng Kwaresma upang maging buhay ang ating pananampalataya.  Ayon sa sulat ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayo ay mga “bagong likha” ni Kristo.  Paano ba tayo magiging mga “bagong likha” ng Diyos?
   Una, kailangan nating malaman na ang pinag-ugatan natin bilang tao ay hindi kasalanan kundi ang Diyos, na patuloy tayong nililikha ayon sa kanyang wangis.  Pumapayag ba tayong maging ‘kawangis ng Diyos’?
   Ikalawa, kailangan maging “mapaglikha” sa pagpapalaganap at pagpapalalim ng pananampalataya at maipalaganap ang Mabuting Balita lalo na sa mga kabataang bago pa lamang natututo tungkol dito.
   Ikatlo, dahil nililikha tayo ng Diyos kay Kristo, kailangang sumang-ayon tayong ‘mabuntis’ at mag-anak ng mga magiging mga anak ng Diyos tungo sa pagiging isang sangkatauhang binabago ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.  Tanggapin natin ang hamon na maging Katoliko hindi lamang sa pangalan kundi sa gawa.  (Fr. Lito Jopson)

Ikatlong linggo ng Kwaresma, C

Tanda ng pagbabago

para sa ika-3 ng Marso, sanggayong panahon C, Lk. 13, 1 - 9

Mayroong tinatawag na “just-world hypothesis”.  Alam ito ng marami dahil ito ay maipapaliwanag ng kasabihang “Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin.”  Ito rin ang paniniwala ng mga taong nagbalita kay Hesus tungkol sa mga taga-Galilea na pinapatay ni Pilato.  Kung may nangyaring sakuna o kamalasan, ito’y dahil nagkasala sila.
   Hindi sang-ayon dito si Hesus.  Sa halip na husgahan nila ang isang pangyayari, nais ni Hesus na anyayahan ang mga taong suriin nila ang kanilang sarili na may pangangailangang lagi ng pagbabago.  Ang pagbabago ay hindi isang pangarap o plano na naiiwan lamang sa isip kundi nauuwi sa gawa o aksyong tigib sa kabutihan upang manaig laban sa kasamaang tulad ng hinahanap na bunga mula sa ubasan.  Ayon nga kay San Pablo, “Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama.” (Rom 12,21)  (Fr. Alex Pelayo)

Ika-2 linggo ng Kwaresma, C

Pakinggan ninyo Siya

Para sa ika-24 ng Pebrero, sanggayong panahon C, 

Lk. 9, 28 - 36


“Ang totoo’y di niya nalalaman ang kanyang sinasabi.” Ito ang pagkalarawan ni San Lukas kay Pedro matapos masaksihan ang pagbabagong anyo ni Hesus.  Pero hindi siya hinayaan ng Ama na magpatuloy sa kanyang nakakalitong kalagayan. Binigyan siya ng direksyon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng mga katagang “Ito ang aking Anak, ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya!”
   Marami rin sa atin ang litung-lito dala ng mabilis na pagbabago sa ating paligid.  Ang mga iba’t ibang pananaw ay madalas pang taliwas sa pananampalataya. Pero pinaalalahan tayo ng ebanghelyo ito na may makapagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay.  Kadalasan, hindi natin napipili ang Diyos sapagkat mali ang napipili natin.  Ngunit may pinili ang Diyos Ama dahil may mas lubos na nagmamahal sa atin kaysa sa pagmamahal natin sa ating sarili.  Siya ay walang iba kundi si Hesus, “Pakinggan ninyo Siya.”  (Fr. Alex Pelayo)