Saturday, November 24, 2012

Ika-1 linggo ng Adbiyento, C


Bagong pananaw

para sa ika-2 ng Disyembre 2012,
sanggayong panahon C,
Lk. 21: 25 - 28, 34 - 36

Ang ebanghelyo ay tungkol sa katapusan ng mundo.  Ngunit ibang uri ng pagtatapos ang tinuturo nito.  Kailangang magtapos ang lumang mundo ng ating kasakiman upang umusbong ang bagong mundo ng paglilingkod natin sa Diyos.
   Sinasaad sa unang pagbasa, “Paiiralin Niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain.” (Jer 13, 14) Sa ikalawang pagbasa, “Kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan  ng ating Diyos Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo.” (1 Thes 3, 12) Ito ang bagong mundo natin sa Diyos at hindi yaong nagpapakasasa sa yaman at aliw ng kasalukuyang panahon.
   Sikapin nating maghanda sa lahat ng oras na maging kalugug-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo.   (Fr. Lito Jopson)

Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari, B

Si Kristo ang tunay na Hari ng ating buhay

para sa ika-25 ng Nobyembre 2012,
sanggayong panahon B,
Huwan 18: 33 - 37

Sa pagbasang ito, inamin ni Hesus na siya ang hari.  Ikalawa, sa kanyang kaharian, ipagtatanggol siya ng kanyang mga alagad.
   Manampalataya rin tayo na si Kristo’y tunay na hari ng ating buhay.  At hindi siya mahinang hari; malakas at makapangyarihan siya.  Sa kanyang pagiging hari, nagbabago ang buhay tungo sa pagmamahalan at kasaganahan.  Hanggat hindi natin siya tinataguriang hari, walang pagbabago ang ating buhay.
   Ikalawa, kailangang ipakita sa buhay natin ang pagiging alagad ni Kristo.  Gamitin natin ang kinagagalawang buhay natin upang maglingkod sa buhay na Diyos at hindi ituring na hadlang ang ating mga pinakakaabalahan sa buhay.  Magkaroon nawa ng puwang sa buhay natin ang magbigay ng buhay sa ating kapwa hindi paglingkuran ang sarili. (Fr. Lito Jopson)