Tuesday, October 30, 2012

Ika-31 linggo ng Karaniwang Panahon, B

Ganap, buo, at higit

para sa ika-4 ng Nobyembre 2012, Ika-31 linggo ng Karaniwang Panahon, sanggayong panahon B, Lk. 14, 1, 7 -11

Ang sampung utos ng Diyos ay tipang malayang pinasok ng mga Israelita upang mapagtibay ang pakikipag-ugnayan nito sa Diyos at mabuhay ang buong lipi nito.  Dalawa ang nilalaman nito: una, na wala nang ibang Diyos kundi siya lamang at ikalawa, na alagaan natin ang ating kapwa.  Ito na ang “blueprint” ng pamumuhay ng isang komunidad na mamumunga dahil sa pagmamahal at pagkatakot niya sa Diyos.
   Ngunit sa ebanghelyo, napansin ba natin ang nag-uumapaw na pag-ibig sa Diyos at kapwa – BUONG puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas; at sa kapwa naman – HIGIT na mahalaga kaysa alinmang alay? Naghihirap ang mundo ngayon dahil hindi GANAP, BUO, AT HIGIT ang pag-aalay ng sarili.  Ibuhos natin ang lahat sa Diyos at makakamit natin ang tunay na buhay.  (Fr. Lito Jopson)

Ika-30 linggo ng Karaniwang Panahon, B

Talaga bang nakakakita ako?

para sa ika-28 ng Oktubre 2012, Ika-30 linggo ng Karaniwang Panahon, sanggayong panahon B, Mk. 10: 46 - 52

May isang aklat na pinamagatang “People of the Lie” ni Scott Peck.  Kailangan niyang sulatin ito upang mula sa kinagawiang pagsisinungaling ng kanyang mga kliyente, makita nila ang kasiraang nagaganap sa kanila at magsimulang mamuhay sa katotohanan.
   Mahirap umamin ng pagkabulag kung nakakakita ang tao.  Ngunit kung talagang tayo’y nakakakita, pakisagot sa sarili: “Nakikita nga ba ng daigdig ang kadakilaan ng Diyos?” “Nakikita ko ba Siya sa sarili kong buhay?”  Kasi, kung nakikita natin ang Diyos, iba na ang mukha ng daigdig; katulad na ito ng isinasaad sa aklat ni Jeremias, “Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko.” (Jeremias 31, 7- 9)
   Nawa’y makita natin si Hesus at hindi ang karangyaan ng mundo; ang kanyang kabutihan at hindi kasamaan ng tao.  Nawa’y makita natin sa Kristo sa pagsunod natin sa kanya.  (Fr. Lito Jopson)