Saturday, July 28, 2012

Ika-17 linggo sa karaniwang panahon

Mula sa Limang Tinapay

Sanggayong panahon C, ika-29 ng Hulyo, 2012, Jn. 6: 1 - 15


Mula sa limang tinapay at dalawang pirasong isda napakain ni Hesus ang humigit kumulang na limang libong kalalakihan bukod pa sa mga kababaihan at kabataan.   Dala ng kanyang habag sa napakaraming tao na sumunod sa kanya, ginawa niya ang kababalaghang ito na paramihin ang tinapay at isda para matugunan ang kanilang kagutuman.

   Mahalaga kay Hesus na matugunan ang pangangailangan ng mga tao.  Ipinakita niya rito na kailangan ang pakikipagtulungan sa iba. Kailangan niya ang batang may dala ng tinapay at isda upang maparami ito.

   Ipinakita ni Hesus na kailangan natin makipagtulungan upang magawa ang kawanggawa. Kailangan nating matutuhang magbahagi kahit anumang meron tayo para sa ating kapwang nangangailangan.    (Fr. Maico Rescate)

Ika-16 linggo sa karaniwang panahon,

Magpahinga muna!

Sanggayong panahon C, ika-22 ng Hulyo, Mk. 6: 30 - 34

Minungkahi ni Hesus na magpahinga muna ang mga alagad matapos silang bumalik mula sa kanilang misyon kung saan pinadala sila ni Hesus sa iba’t-ibang  bayan upang magpagaling ng mga maysakit at ipangaral ang Mabuting Balita.

   Napakaraming mga tao ang dumating at umalis anupat hindi nila makuhang kumain.  Kaya sinabihan sila ni Hesus na pumunta sa ilang na pook upang makapagpahinga. Ngunit nauna pa sa kanila ang mga tao. Dito nahabag si Hesus dahil napakaraming tao na parang mga tupang walang nagpapastol.

   Sa halip na makapagpahinga, tinuruan  ni Hesus ang mga taong uhaw sa Salita ng Diyos.  Si Hesus ang nakapagpapatid ng kanilang pagkauhaw.

   Si Hesus lamang ang nakapupuno sa ating pagkauhaw at pagkagutom. Siya lamang nakapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan at kapayapaan sa buhay.   (Fr. Maico Rescate)

Saturday, July 14, 2012

Ika-15 linggo ng Karaniwang Panahon,

Lahat tayo ay tinawag ng Diyos

Para sa ika-15 ng Hulyo, 2012,  sanggayong panahon C, Mk. 6: 7 - 13

Turo ng Simbahan, “Ang boksayon ng mga mananampalatayang laiko ay hanapin ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay-liwanag at pagsasaayos ng mga bagay sa mundong ito nang naaayon sa Kanyang plano.  Sinasakatuparan nila ito sa pamamagitan ng pagtugon sa tawag ng kabanalan at sa aposotolado, isang tawag na laan sa lahat ng mga binyagan.” (Compendium of the Catechism of the Catholic Church, no. 188)  

Katulad ng sa Lumang Tipan, si Amos ay hindi pari kundi isang propeta.  Hindi ba’t ilan sa mga apostol ay mga mangingisda at isa’y tagakolekta ng buwis?  Ngunit sinugo sila ni Kristo at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang Espiritu.  Kung ginagawa lamang ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak, pamayanan at bansa, busog na sana tayo sa presensya ng Diyos.  Nakikilala ng Simbahan na lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mabuti.  Ngunit mas mainam na gamitin ang mga ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. (Fr. Lito Jopson)