Saturday, May 26, 2012

Dakilang Kapistahan ng Banal na IsantatloIisang Diyos sa Tatlong Persona
 

Dakilang Kapistahan ng Banal na Isantatlo, sanggayong B, Ika-3 ng Junyo 2012, Mt. 28, 16 - 20

Sa Deuteronomio, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang tagapaglikha ng langit at lupa at tinatawag tayong lahat na sundin ang kanyang mga utos upang ang umunlad ang ating buhay at gayun din ng ating mga anak, sapagkat pagpapalain tayo ng Panginoon.

   Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, “Kung sino ang kinasihan ng Espiritu ay anak ng Diyos.”  Sa pamamagitan nito, tinatawag natin ang Diyos bilang “Abba” o “Ama.”

   Sa Mabuting Balita ayon kay Mateo, binigay kay Hesukristo ang lahat ng kapangyarihan at inaatasan tayong ipangalat natin ang Mabuting Balita at gawing disipulo ang lahat ng mga bansa.

   Nababanaag sa buong bibliya ang pagka-Diyos ng Panginoon – iisang Diyos sa tatlong Persona, magkatulad sa karangalan, ngunit may katangi-tanging Pagka-Diyos.  Ang Ama ang lumikha at patuloy na lumilikha ng langit at lupa.  Sa Anak binigay ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa, magtali at magkalag, at maging tagapagligtas ng buong mundo.  Sa Espiritu Santo, ang bawat tao ay tunay na nagiging anak ng Diyos sapagkat sa kanilang buhay, nababanaag ang mismong presensya ng Panginoon.

   Ipagsama ang lahat ng ito at tayo’y nagiging isa tulad ng Diyos bilang iisa.  Ngunit tulad din ng pagkakaiba ng kanyang Persona, tayo rin ay may kani-kaniyang gampanin upang ang katawan ni Kristo ay maging buhay.  Nawa’y ilarawan natin ang pagmamahal ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo sa ating buhay!   (Fr. Lito Jopson)

Linggo ng Pentekostes

Espiritu Santo: Diyos ng pagkakaisa

Linggo ng Pentekostes, Sanggayong B,  ika-27 ng Mayo 2012, Jn. 20, 19 - 23

Sa dakilang araw na ito ng Pentekostes o paglukob ng Espiritu Santo, pinagdiriwang din natin ang bagong kapanganakan natin sa Espiritu.  Ang lumang kapanganakan natin ay sa laman.  Ngunit ngayon, tayo ay inaring mga anak ng Kataastaasang Diyos at nakikisalo sa kanyang Espiritu.

   Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu tayo ay nakikipag-isa sa buhay na Panginoon at tayo’y nagiging kalarawan ng kanyang pagka-Diyos.  Kung ano siya, ganoon din tayo.

   Iisa ang Espiritu.  Ito ang bumubuklod sa atin bilang magkakapatid.  Kung paanong siya ang Diyos ng pagkakaisa, gayun din tayo ay nakikisalo sa comunio ng pagmamahal ng Diyos at ng ating kapwa.

   Ikalawa, ang Banal na Espiritu ang naghihilom sa atin at nagbibigay ng kapangyarihan upang gawin ang mga bagay na maka-Diyos.  Tiyak na lahat ng instrumento ng paghihilom ay ating gagawin – pagpapatawad, pang-unawa, pagtuturo mapalapit lamang tayo sa Diyos, malasakit sa kapwa – lahat ng ito’y nagbibigay sa atin ng kapangarihan bilang mga buhay na anak ng Diyos.  Ngayon ay wala nang puwang sa kasalanan, pagkamakasarili, o pagkalulong sa bisyo.

   Mabanaag nawa ang Espiritu Santo sa ating buhay ngayon!  (Fr. Lito Jopson)