Sunday, March 25, 2012

“Landas tungo sa Kamatayan”


Linggo ng Palaspas, siglo B, Ika-1 ng Abril 2012; Marcos 14:1 – 15:47

Dalawang pagbasa mula sa Ebanghelyo ang binibigyang halaga ngayong Linggo ng Palaspas: ang matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Herusalem at ang landas tungo sa kamatayan sa krus.
   Sa dalawang kwentong ito nababanaag ang napipintong kamatayan ni Kristo sa krus bilang pagtalima sa kangyang Ama at pagligtas sa atin mula sa mundo ng kasalanan. Ang paghiyaw ni Kristo, “Ama, bakit mo ako pinabayaan?” ang tanda na pagtaggap ni Kristong pumasok sa kasalanan kahit hindi siya nagkasala upang kung dumating ang panahong ganito rin ang paghiyaw natin, kasamang-kasama natin si Kristo ng magliligtas sa atin. Sabayan natin si Kristo sa krus at mauunawaan natin ang kaligtasang alok niya sa atin. (Fr. Lito Jopson)

“Right Timing”


Ika-5 linggo ng Panahon ng Kuwaresma, siglo B, Ika-25 ng Marso 2012, Lukas 12:20-23

  Mayroon tayong tinatawag na “right timing”, ibig sabihin, eksakto ang panahon sa pagkakagawa ng isang bagay. Ang pag-aalay ni Kristo ay napapanahon, nasa “right timing” upang maganap ang gawaing kaligtasan.
   Sana gamitin natin ang panahon nang tama. Hindi “right timing” ang panahon ng kamatayan lamang upang humingi ng kapatawaran samantalang buong buhay nating inaksaya ang panahong laan sa atin. Ang panahon ng pagtugon sa paglilingkod sa Panginoon ay ngayon na; panahon na upang iwanan ang lahat ng gawaing kasalanan at sumunod sa Kanyang kalooban. Ikalawa, ang pagtulong sa ating kapwa lalo ng mga naghihirap ay ngayon na; lumalaganap ang kahirapan dahil inipon natin ang ating salapi at talento sa paglilingkod sa ating sarili at nakalimutan natin sila. Ikatlo, ngayon ang panahon upang baguhin ang daigdig tungo sa kabutihan; lumalaganap din ang kasamaan, bisyo at kasiraan ng mga pamilya dahil hindi tayo naglalaan ng oras upang hubugin ang mga bata at ayusin ang komunidad at barangay.
  Tulad ng pag-aalay  ni Kristo ay nagpapanahon, ang pag-alay ng ating buhay sa Diyos ngayon ay napapanahon din. (Fr. Lito Jopson)

Mga Pagninilay:
  1. Kailan ba ang "right timing" natin para lumayo sa mga kasalanan at dating gawi ng ating buhay, kailan ba tayo naging mabuting Kristiyano sa mga taong nangangailangan natin, Kailangan tayo gumagawa ng paraan para maging bago at batay sa kautosan ng Diyos ang ating mga gawain tungo sa ikabubuti ng lahat?
  2. Kailan ba ang "right timing" natin sa pagtugon sa tawag ni Kristo na maglingkod sa kanya, na maging mabuting tunay na Kristiyano sa ating mga pamayanan at mga kawan? Paano ba natin binibigay ang ating 3T's sa ating mga pamayanan at kawan?


Pagpapaumanhin

Mapanunumbalik ang regular na pagbibigay ng mga pagninilay sa Ebanghelyo.  Ako po'y humihiling ng pagpapaumanhin at sa mga komunidad na nagsusulong ng BEC at nangangailangan ng pagninilay para sa kanilang mga kapitbahayan ay sumali sa website na ito.  Isumite lamang po ninyo ang inyong email address sa mga kahon sa kanan kung nais po ninyong makatanggap ng mga pagninilay sa Ingles o Tagalog.  Maraming salamat po!