Saturday, April 30, 2011

Mabuting Pastol

Ika-5 Linggo ng Muling Pagkabvhay, Sanggayong A, Mayo 15, 2011 (Jn. 10, 1 - 10)

Isang “wake-up call” para sa ating mga Kristiyano ang ganapin ang papel ni Hesus bilang “Mabuting Pastol” sa pagpapastol ng ating mga kawan o B.E.C.
   Ang Mabuting Pastol ay nagtitipon at hindi nagkakalat.  Nawa’y walang nagkakalat na mga tupa ng Panginoon.  Huwag din tayong manatili sa pag-alaga ng mga kauri lamang natin kundi tipunin ang mga tao patungo sa Panginoon.
   Ikalawa, inaalagaan ng Mabuting Pastol ang kanyang kawan.  Dinadala niya ito sa masaganang pastulan.  Saan ba natin dadalhin ang ating mga pamayanan o kapitbahayan?  Huwag nating hayaang magutom ang iba; bagkus, sikapin nating maging busog sa Mabuting Balita ang ating kapwa.
   Ikatlo, inaalay ng Mabuting Pastol ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kawan.  Hindi man natin maiaalay lahat ng ating buhay, ngunit sapat na ang mag-alay ng ikapu ng ating oras, talento, at kayamanan upang gawin ang plano ng kaligtasan ng Diyos.  Huwag tayong makuntento sa malamyang paglilingkod sa Diyos.  Kung lubos ang pag-aalay natin sa kanya, bibigyan din niya tayo ng mga biyaya, siksik, liglig, at umaapaw!   (Fr.  Lito Jopson)

Wag kang bumalik sa Emaus!

Ika-3 Linggo ng Muling Pagkabuhay, Sanggayong A, Mayo 3, 2011 (Lk. 24: 13 - 35)

Mapalad ang mga apostol na naglalakad patungong Emaus dahil sa kanilang kaamuang –loob.  Dahil dito, natanto nilang kasama-sama nila si Kristong nagpaliwanag sa kanila tungkol sa Salita ng Diyos at nakilala nila siya nang pinagpira-piraso niya ang tinapay.  Kung matitigas ang kanilang ulo, mananatiling patay si Kristo sa kanila.
   Maaring ang lumang mundo natin ay Emaus, isang pook ng mga kinasanayan natin sa paggawa ng kasalanan.   Ngunit doon ay walang buhay.  Nawa’y tulad ng mga apostol na bumalik sa silid kung saan idinaos ang huling hapunan, tayo ri’y makabalik sa pook kung saan una nating nakilala si Kristo, narinig ang kanyang mga salita, at nasaksihan ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig.  Sa pagkakakilala natin kay Kristo araw-araw, hinuhubog niya tayo upang magmahal, magsamba ang maglingkod sa Diyos at paglingkuran din ang ating kapwa.  (Fr. Lito Jopson)