Saturday, March 26, 2011

Maging mga anak ng liwanag

Ika-4 linggo ng Kwaresma, sanggayong A, Abril 3, 2011, Jn. 9: 1 - 41

Pinakikita ng kwento ng lalaking bulag si Kristo bilang ilaw ng sanlibutan.  Hinahamon ng Ebanghelyo ang bawat isa: “Naniniwala ka ba sa Anak ng tao?” “Opo, Panginoon, nananampalataya po ako!” (Jn 9: 35 – 38) masayang tugon ng lalaking pinanganak na bulag na nagbibigay ng tinig sa mga mananampalataya.  Ang mirakulo ng pagpapagaling ay isang tanda na nais ni Kristo na hindi lamang na bigyan tayo ng paningin kundi buksan ang mata ng ating kalooban upang palalimin pa ang ating pananampalataya at matanto natin siya bilang ating Tagapagligtas.  Iniilawan niya ang anumang madilim sa ating buhay at dinadala tayo upang mamuhay bilang mga “anak ng liwanag.” (Papa Benedicto XVI, mensahe para sa Kwaresma, 2011)

Bigyan ako ng maiinom

“Bigyan ako ng maiinom”
Ika-3 linggo ng Kwaresma, sanggayong A, Marso 27, 2011, John 4:5-42
Si Kristong humihingi ng maiinom sa babaeng Samaritano ay pahiwatig na pati ang Diyos ay nauuhaw rin sa pagmamahal para sa lahat ng tao at nais niyang mapunuan tayo ng “bukal ng tubig sa kaloobang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan.” (Jn. 4:14)
   Ito ang biyaya ng Espiritu Santo na binabago ang mga Kristiyano bilang mga tunay na tagapagsamba na may kakayanang manalangin sa Ama sa “Espiritu at sa katotohanan.” (Jn. 4:23)  Dito sa tubig na ito lamang mapapawi ang uhaw natin para sa kabutihan, katotohanan at kagandahan!  Sa pamamagitan nitong tubig na binigay sa atin ng Anak, madidiligan ang ating mga kaluluwang naghahanap ng kapahingahan, hanggang sa “matagpuan natin ang kapayapaan sa Diyos”, tulad ng sinabi ni San Agustin. (Papa Benedicto XVI, mensahe para sa Kwaresma, 2011)

Saturday, March 5, 2011

Nakikita mo ba ang Diyos?

Ikalawang linggo ng Kwaresma, sanggayong A, Marso 20, 2011, Matt. 17, 1 - 9

Nakikita ba natin ang mukha ng Diyos, ang kanyang karingalan at kabutihan?
   Nakalulungkot mang isipin, ngunit marami tayong mga pagkakataon na sana’y napaglingkuran natin ang Diyos, ngunit inuna natin ang pagliligtas sa ating buhay.  Inuna rin natin ang ating karangyaan at kaginhawaan.
   Ngunit sadyang may kabayaran ang ating kapabayaan.  Habang ubos ang ating oras sa pagliligtas sa ating sarili, nagiging salat naman tayo sa presensya ng Diyos.  Hindi makita sa ating kapaligiran ang karingalan ng Diyos bagkus ay hirap, kasakiman at pag-aapi.
   Sa pagninilay natin sa pagbabagong anyo ng Panginoon, nawa’y pahalagahan natin ang paglilingkod sa kanya sa ating pang-araw-araw na buhay.  Kahit na animo’y mga normal na pangyayari lamang, paanyaya sa atin na hanapin ang tunay na kapangyarihan ni Kristo na baguhin ang buhay ng lahat ng tao at paglingkuran Siya.

Puksain ang tukso

Unang linggo ng Kwaresma, sanggayong A, Marso 13, 2011, Matt. 4, 1 - 11

Kung paano napagwagian ni Kristo ang kanyang mga pagsubok, tinatawag din tayo na pagwagian din natin ang mga tukso ng buhay natin.  Hindi lamang dahil si Kristo ay Diyos kaya napagwagian niya ito.  Tulad natin, nagugutom din siya.  Ngunit anong tanging lakas ang maaari nating tuluran kay Kristo upang mapagwagian din natin ang mga pagsubok ng ating buhay?
   Una, ang Diyos ang kanyang pagkain.  Ang kanyang salita ang nagbibigay-buhay.  Kung lahat ng tao’y taglay ang Salita ng Diyos, magkakaroon ng pagkain ang lahat ng tao.
   Ikalawa, ang Diyos tanging pinaglilikuran ni Kristo; ang Ama ang kanyang lakas.  Kung ang lakas ng tao ay Diyos at wala nang iba, ang kanyang pananampalataya’y magiging gawang namumunga ng kabutihan.
   Ikatlo, ang Diyos lamang ang kanyang tanging yaman.  Kung lahat ng mga tao ay yuyuko at paglilingkuran ang Diyos, magiging mga mabubuting tagapamahala tayo ng kalikasang nilikha niya para sa ikabubuhay ng lahat.