Saturday, January 22, 2011

Kilala mo ba ang iyong sarili?

Ika-5 linggo ng Karaniwang Panahon, sanggayong A, Pebrero 6, 2011, Matt. 5, 13 - 16

Kung sino ang lumalapit at tumatalima sa Panginoon ay mas nakikilala ang kanyang sarili.  At para sa Panginoon, hindi tayo kasing makasalanan tulad ng pananaw natin. 

Una, tayo pala’y asing nagbibigay alat sa buhay.   Sa bawat galaw ng Panginoon, lahat ay nagagawaran ng buhay.  Ikalawa, tayo ay ilaw ng sanlibutan.  Ang unang ilaw ay si Kristong muling nabuhay at nagbigay ilaw sa mundong nabalutan sa dilim.   Huwag nating ikahiya ang pagpapakita ng mabubuting gawa; ang unang makikinabang ay ang ating mga anak dahil nakikita nila ang ating mabubuting halimbawa.  Samakatuwid, sa dalawang larawang ito, ang sinasalamin ng buong buhay ay si Kristo at wala nang iba.

Sino ang mapalad?

Ika-4 linggo ng Karaniwang Panahon, sanggayong A, Enero 30, 2011, Matt. 5, 1 - 12

Bakit kaya ang mga mahihirap  ang itinataas ng Diyos?  Bakit kaya espesyal sila sa Kanyang paningin?

Una, ang pagiging dukha ay salat at nangangailangan ng tulong.  Wala na silang ibang matakbuhan kundi ang Diyos lamang.  Ang  mga dukha, mga matatandang naiwan sa convalescent homes, at mga bata sa sinapupunan na nais ilaglag ng kanyang mga magulang, ay walang ibang tagatanggol maliban sa Diyos lamang.

Ikalawa, nalulugod ang Panginoon sa mga taong may diwa ng pagkadalita dahil hindi sila abala sa mga alalahanin ng mundo.  Ang puso nila’y payak para sa Diyos lamang.

Ikatlo, tahas na pinaglilingkuran ng mga taong mapagkumbaba ang Diyos.   Sa kanila natutupad ang Kanyang mga balakin at kalooban.  Sa lahat ng mga ito, ang tao’y tunay na mapalad.

Ang ating misyon

Ika-3 linggo ng Karaniwang Panahon, sanggayong A, Enero 23, 2011, Matt. 4, 12 - 23

Tulad ng mga apostol, lahat tayong mga nilalang ay may natatanging papel na dapat gampanan sa mundo.   Bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos upang magmahal sapagkat iyon din ang ibinuhos niya sa atin.  Kung akala nating hindi tayo tinawag upang magmahal tulad ng Diyos, para na rin tayong mga patay na nahiwalay sa bukal ng buhay.  Ang unang misyon natin ay magmahal.

Ang ikalawang misyon natin ay akayin ang ating kapwa patungo sa Diyos.  Ang ikatlong misyon natin ay makauwi nang ligtas sa ating langit na tahanan kasama ang ating mga mahal sa buhay.

      Kung magagawa natin ang lahat ng ito, siguradong hindi natin aaksayahin  ang ating buhay.  Mas magiging makahulugan ito at puno ng pagpapala!

Saturday, January 1, 2011

Sto. Nino

Kapistahan ng Sto. Nino, 16 Enero, 2011, sanggayong A, Matt. 18, 1 - 5, 10

Ang araw ng Sto. Nino ay nagpapaala sa atin na si Kristo ay minsan ding naging bata na lumaki at lakas, talino, at lalo na sa Espiritu.   Huwag nating dulutan ng siphayo ang mga bata.  Bagkus, ituro natin sa kanila ang magdasal at paggawa ng kabutihan.  Higit sa lahat, hubugin natin silang maging tagapagpahayag ng Mabuting Balita at mga misyonero sa makabagong panahon!  (Fr. Lito Jopson)

Binyag ni Kristo

Kapistahan ng Pagbibinyag ni Kristo, 9 Enero, 2011, sanggayong A, Matt. 3: 13 - 17

Sana alam natin ang nangyari noong tayo’y bininyagan – bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo at inakap tayo.
   Ito ang misteryo ng binyag, na hindi na tayo hiwalay sa Diyos.  Binuksan ng binyag ang napakagandang mundo ng Panginoon, ng pag-ibig, ng kapayapaan at buhay.  Binuksan din ang mundo sa ating kapwa.  Sa mundong ito, marami tayong kailangang gawin.  Kaya sumali tayo sa mga gawaing-pang-Simbahan.  Ang gawa ng Simbahan ay gawa rin ni Kristo pagkatapos ng kanyang binyag. (Fr. Lito Jopson)

Pagpapakita ng Diyos

Kapistahan ng Epifania, 2 Enero, 2011, sanggayong A, Matt. 2: 1 -12

Kailangang maging “magus” upang masilayan ang Panginoon Hesukristo sa panahon ngayon.
   Una, kailangan nakatutok ang buhay sa paglilingkod sa Kanya at hindi sa sarili.Kailangan malaman natin na ang buhay natin ay isang paglalakbay ng pananampalataya, parating hinahanap ang tala na nagdadala sa atin sa liwanag at kay Kristo.  Kailangan ng bagong uri ng “pagpapakatao” na nababanaag ang kabutihan at pagliligtas ni Kristo.   (Fr. Lito Jopson)

Banal na Pamilya

Kapistahan ng Banal na Pamilya, 26 Disyembre, sanggayong A, Jn. 20, 1-8

Sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Pamilya, bigyang natin ng ibayong paggalang sina Hesus, Maria at Hose sa pagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos at pagnilayan na rin natin ang kabanalan ng ating pamilya.
   Maraming suliranin ang bumabalot sa kasagraduhan ng pamilya; ang pinakamalala ay ang pagpasa ng RH bill na sa bandang huli’y pinahihintulutan ang aborsyon ng mga bata sa sinapupunan ng ina.
   Ang bawat pamilya ay nakaugat sa pamilya ng Diyos na ating Ama, kung kaya tayong lahat ay magkakapatid.  Bigyan natin ng ligaya ang bawat miyembro; alagaan ang mga magulang sa kanilang katandaan; pag-ibig ang pairalin at hindi kasakiman at pagkakanya-kanya.  Hesus, Maria, at Hose, ipakita niyo sa amin ang daan patungo sa langit at buhay, Amen!   (Fr. Lito Jopson)