Friday, December 3, 2010

Mga tanda ni Kristo sa mundo

Ika-3 linggo ng Adbyento, sanggayong A, Matt. 11: 2 - 11

Hamon ni Kristo sa mga tao, "Anong hinahanap ninyo sa ilang?"  Maaring isang magara, makapangyarihan o mayamang tao?  Kapansin-pansing lakas ng Diyos?  Ngunit Siya nga ay naroon sa pamamagitan ni Huan Bautista, ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon.

Ano bang hinahanap natin sa Panginoon?  Siya ba'y natatagpuan natin tulad ng ating inaasahan?  Ang paghihirap at korupsyon sa ating kapaligiran ay tanda ba ng pagsasaatin ng Panginoon?  Paano ba natin mapaglilingkuran ang Diyos sa mundong kinagagalawan natin?

Masisilayan natin ang Diyos sa bawat isa sa ating ang hangad ay Siya lamang ang panglingkuran.  Kailangan din natin siyang makita sa ating kapwa at sila'y iahon sa kahirapan at kasalanan.  Kailangan nating itaya ang buong buhay natin upang maging mga buhay na katawan ni Kristo.  Kung gagawin natin ang mga ito, ang unang makakakita ng buhay na Diyos na nagkatawang tao ay ang ating mga anak.