Saturday, October 2, 2010

Manalangin lagi, huwag manghinawa

Ika-29 linggo ng karaniwang panahon, 17 Okt. 2010, sanggayong C, LUKE 18:1-8

Huwag tayong tumigil sa panalangin. Minsan, alam natin na pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin.  Ngunit kadalasan, naiisip din natin na tila  natutulog Siya at hindi sinasagot ang mga dasal natin.
   Nakikinig ba talaga ang Diyos sa atin? Bakit kaya matapos nating ipagdasal ang mga minamahal natin na gumaling, wala pa ring nangyayaring mirakulo; na sana makapasa tayo sa board exam natin ngunit bagsak pa rin.
   Iminumungkahi ni Hesus na tayo’y magdasal gaya ng pagdarasal ng babaeng balo na hindi tumigil sa kanyang pagnanais na makamit ang katarungan dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ibinigay ng hukom ang katarungang hinihingi dahil sa pagpupumilit nito.
   Alam ng Diyos kung ano ang nararapat at mabuti para sa atin. Kaya minsan “ OO” ang tugon Niya sa ating panalangin, minsan naman ay “ Hindi” o hindi pa ngayon.  Ang mahalaga lamang ay nananatili tayong tapat sa kanya. (Fr. Maico Rescate)

Nasaan ang siyam?

Ika-28 linggo ng karaniwang panahon, 10 Oktubre, sanggayong C, LUKE 17:11-19
   “Nasaan ang siyam?”

   Ito ang tanong matapos pagalingin ni Hesus ang sampung ketongin.  Isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa kanya.  Hindi pa ito Hudyo kundi Samaritano.  Marahil, akala ng mga Hudyo na si Kristo’y kababayan nila at hindi na kailangang pasalamatan.

   Sa anumang kabutihang natanggap natin ay dapat lamang magpasalamat, lalo na sa Diyos na pinupunuan tayo ng mabubuting bagay. Kung bibilangin ang mga biyayang natanggap natin walang tayong ibang masasabi kundi pasasalamat sa Diyos at sa mga taong tumulong sa atin.

   “Maraming Salamat Panginoon.    Napa-kabuti Mo sa amin. Dagdagan Mo ang aming pagiging mapagkumbaba upang parati kaming nakatuon sa Iyo, nagpapasalamat sa mga biyayang Iyong walang sawang binibigay sa amin.  Kung kami man po ay hindi nakapagpasalamat, Kayo na po ang bahalang magpuno ng aming kakulangan upang huwag kaming matulad sa siyam na walang pagpapasalamat!” (Fr. Maico Rescate)