Saturday, September 25, 2010

Alipin

Ika-27 linggo ng karaniwang panahon, 3 Okt. 2010, sanggayong C, LUKE 17 : 5 - 10

Alipin, ito’y ba’y kaya nating tanggapin bilang bahagi ng ating pagkatao?
   Si Kristo ang pinakadalikang Alipin ng Ama; dahil sa kanyang pagtalima naligtas ang mundo.  Si Maria naman tinuring ang kanyang sarili bilang “alipin ng Panginoon”.  Sa dalawang ito nakasalalay ang ating kalayaan bilang mga anak ng Diyos.  Kung kailan pa tinanggap ang pagiging alipin, mas lalo pang lumaya ang tao.
   Masarap maging alipin dahil pinasasaya ng alipin ang kanyang panginoon.  Tayo kaya, pinasasaya ba natin ang Diyos sa ating paglilingkod o tayo ang pinaglilingkuran ng Diyos?
   Tinutupad ng alipin ang kahilingan ng kanyang amo.  Tinutupad ba natin ang dapat nating gampanin sa mundo – ang ituro at ipangalat ang Mabuting Balita ng kaligtasan?  Maging mga mabungang alipin ng Panginoon. (Fr. Lito Jopson)

Gulong ng palad

Ika-26 linggo ng karaniwang panahon, 26 Set., sanggayong C, LUKE 16 : 19 - 31

Photo courtesy of St. Patrick Catholic Church

“Gulong ng palad” ang turing natin sa kapalaran ng buhay, minsang nasa itaas, minsang nasa ibaba.
   Ngunit ang mayamang lalaking napunta sa Hades ay hindi dahil sa gulong ng kanyang palad.  Napunta siya roon sapagkat siya’y sakim.  Nagpakasasa siya sa kanyang kayamanan at hindi tumulong upang magbigay kahit mumong nahuhulog sa hapagkainan.
  Nagdudulot ng kamatayan ang taong gumagawa ng kasalanan.  Habang pinipilit niyang mabuhay lalo siyang namamatay.   Hindi ito kapalaran kundi epekto o bunga ng masamang gawain ng tao.
   Kaya sa lahat ng pagkakataon, gawin natin ang nararapat – ang tunay, ang mabuti, at ang kalugud-lugod sa Diyos.  (Fr. Lito Jopson)