Tuesday, May 18, 2010

Katawan ng Buhay

Dakilang kapistahan ng Corpus Christi, ika - 6 ng Hunyo, 2010, Sanggayong C; Ebanghelyo: Lukas 9: 11 - 17

Ang misa: pinakamataas na antas ng buhay Kristiyano; pinakamataas na uri ng pagsamba; ang pinakalarawan ng langit na ating inaasam. Sa misa tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo.
Sa pagatanggap natin ng Komunyon, tayo ay nagiging kalarawan Niya, isang “Alter Christus” para sa ating kapwa. Kung gaano natin tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo, ganoon din ang inaasahan sa ating ipakita Siya sa ating mga gawa at buhay.
Nakikiisa tayo sa katawan ni Kristo kung sinusumite natin ang ating mahinang kalikasan sa Kanyang muling nabuhay na katawan. Pinalalakas Niya tayo sa gitna ng mga balakid sa buhay at nagiging instrumento tayo sa pagdadala ng Kanyang Mabuting Balita sa kapwa. Nakikiisa tayo sa dugo ni Kristo sa pag-aalay natin ng ating buong buhay. Kung paanong si Kristo ay nag-alay ng buhay sa krus, ganoon din ang inaasahan sa atin sa ikabubuhay ng ating kapwa na maging instrumento ng kaligtasan sa daigdig. (Fr. Lito Jopson)

Tatlo ngunit Iisa

Para sa dakilang kapistahan ng Banal na Isantatlo, ika-30 ng Mayo, 2010, sanggayong panahon C, Pagbasa: John 16:12-15

Ipinagdiriwang natin ang Iisang Diyos, sa tatlong Persona bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nagmula itong ating     pagiging Kristiyano sa paniniwala ng mga Israelita sa iisang Diyos na isa lamang ang Diyos na dapat mahalin at sambahin at nakikipag-ugnayan sa atin.
   Siya ay isa ngunit hindi nag-iisa. Siya ang Diyos Ama na lumikha sa sanlibutan at sa lalaki’t babaeng Kanyang pinakadalikang nilikha.
   Noong nagkasala ang sanlibutan, pinadala ng Ama ang Kanyang Anak sa katauhan ng Panginoong Hesukristo na taga-Nazareth, upang iligtas ang tao sa kasalanan at upang ibalik ang magandang ugnayan ng Diyos at tao.
   Pagkatapos na panumbalikin ang magandang ugnayan ng Diyos at ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus, siya ngayon ay umakyat sa Langit upang kamtin ang    kaluwalhatiang nakalaan para sa Kanya.
   Ngunit bago Siya umakyat sa langit ipinangako Niyang ipadadala ang Banal na Espiritu na ngayon ay patnubay at gabay ng mga tao.
   Kaya nakilala natin ang Diyos na iisa sa pamamagitan ng pagiging Ama, Anak at Espiritu Santo.  (Fr. Maico Rescate)

Ang Patnubay

Ika-23 ng Mayo, 2010, Linggo ng Pentekostes, sanggayong panahon C, Ebanghelyo: John 14:15-16, 23b-26

Pumasok si Hesus kahit nakasara ang pinto ng kuwarto na pinagtataguan ng mga alagad sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo na tumutugis sa kanila.   Ipinagkaloob  Niya ang Banal na Espiritu, ang “unang bunga” ng Kanyang pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay.  Ipinagkaloob Niya ang Espiritu upang gisingin ang kanilang pananampalataya ng Muling Pagkabuhay upang sa ganon ay ipagpatuloy nilang dalhin ang Mabuting Balita ni Hesus sa buong mundo.
   Nagpakita si Hesus sa Kanyang mga alagad upang simulan ang pagsugo sa Kanyang mga alagad na ipagpatuloy nila ang sinimulan niya. “Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo” (Jn 20:21). 
   Ito ang gawain para sa kaligtasan ng tanan: ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ay pagsasakatuparan ng pagpapakasakit ni Hesus para sa sangkatauhan. Ang kapangyarihang ito ay nagmumula bilang regalo ng Banal na Espiritu na bunga ng pananampalataya sa Muling Pagkabuhay, ang bukal ng bagong buhay at kaligtasan.  (Fr. Maico Rescate)

Humayo't magpahayag

Para sa dakilang kapistahan ng Pag-akyat ni Kristo sa langit, ika-16 ng Mayo, 2010, sanggayong panahon C, Pagbasa: Lukas 24 : 46 - 53

Sa araw na ito, ginugunita natin ang pag-akyat ni Kristo sa langit habang binibigay niya ang habilin sa kanyang mga disipulo na “ipangaral ang Mabuting Balita, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.”
   Sa bawat pagtapos ng misa, sana naririnig natin ang mga pananalitang ito,  “Humayo tayo’t ipangaral ang Mabuting Balitang magdudulot ng kaligtasan sa tao.”  Ngunit ilan ba talaga sa atin ang gumagawa ng gayon?  Una, kailangan natin ang mahigpit na pagkakakilala kay Kristo na ating pinaglilingkuran.
   Ikalawa magmasid kung paanong naging sugatan ang mundo dahil na rin sa sobrang kasakiman at kasalan.  At Ikatlo, isabuhay ang atas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay-pag-asa at maging instrumento ng pag-asa sa iba.  Doon matatanto natin na ang Panginoo’y nananatili sa atin. (Fr. Lito Jopson)

Saturday, May 1, 2010

Huling habilin


Ika-6 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, sanggayong C,
Ebanghelyo: John 13:31-33,34-35


Sa ating pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, gunitain natin ang Panginoong nagbibigay  ng kanyang huling pamamaalam sa mga apostol.  Tigib sa damdamin, nawa'y baunin natin ang mga mensaheng ito na batayan ng ating muling pagkabuhay.

Sumusunod sa kalooban ng Diyos - malaki ba ang naging impluwensya ng mga turo ni Kristo sa ating buhay?  Huwag nating kalilimutan ang kanyang mga mensahe at gabay ang mga ito sa tamang pamumuhay.

Paglukob ng Espiritu Santo - hindi tayo iiwang mga ampon na naghahanap ng gagabay sa atin.  Ang Espiritu ay buhay at liwanag sa ating mga puso.  Hindi tayo kailanman maaaring maligaw.

Mga gawang pang-kapayapaan - ang epekto ng ating mga pinaghirapan alang-alang sa Panginoon ay kapayaan at buhay sanhi ng tamang pamumuhay at pagsunod ng tao sa kanyang kalooban.  Suriin natin kung nagbubunga ng tunay na kapayaan ang alinmang pinasok natin sa buhay na ito.  Magpasalamat sa Panginoon sa biyayang kanyang pinagkakaloob.