Thursday, March 18, 2010

Aleluya!

Linggo ng Muling Pagkabuhay, sanggayong panahon C, Pagbasa: Lk 24: 13-35

Tayo ay mga anak at bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit paano natin mailalarawan na tayo nga'y muling nabuhay kay Kristo?

Mahirap maituring na tayo'y muling nabuhay kung napakalayo natin sa Kanya. Ang banal na salita ng Diyos na pinagninilayan natin sa misa at sa bibliarasal na ginagawa ng mga magkakapitbahayan ang mga pinakamainam na pamamaraan upang siguraduhing araw-araw tayo ay natututong mamuhay sa piling ng Diyos.

Ang mga sakramento ni Kristo lalo na ang Eukaristya ay isa pa ring buhay na tanda ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ating pagsasalu-salo sa iisang hapag ay nagpapahiwatig na tayo'y nakikiisa sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan natin at patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos bilang isang Simbahang Katoliko.

Ikatlo, ang tunay na bunga ng muling pagkabuhay ay ang ating pag-alay ng ating sarili sa ikabubuhay ng ating kapwa lalo na ang mga naghihirap. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod at pagmamahal nasisilayan natin na hindi lamang may pagkain ang ating mga kapatid kundi buhay rin ang kanilang kaluluwa sa moral na pamamaraan.

Aleluya! Ang Panginoon ay muling nabuhay!

Bunga ng paghihirap ni Kristo

Ika-28 ng Marso, Linggo ng Palaspas, sanggayong panahon C, Ebanghelyo: LUKE 22 : 14 -- 23 : 56

Nag-uumapaw ang bunga ng paghihirap ni Kristo sa pangkalahatang pagbabago ng sanlibutan mula sa mundo ng pagkamakasarili tungo sa mundo ng pagbubukaspalad.

Una, tinuturuan tayo ni Kristo na magpakasakit alang-alang sa ating kapwa. Ang kapwang tinutukoy natin ay ang mga naghihirap, mga hindi natin pinapansin hanggang sa ating mga kaaway. Nagsakripisyo si Kristo upang magawaran ng buhay hindi kamatayan ang lahat ng tao.

Ikalawa, ginawa ni Kristo ang pagliligtas sa mapayapang pamamaraan. Kahinahunan, kapayapaan - ito ay tanda ng kalakasan ng Panginoon, hindi karahasan at pagpaparusa.

Ikatlo, tinuruan tayo ng Panginoon ang direktang daan patungo sa Diyos Ama. Sa pamamagitan niya, nasisilayan natin ang mukha ng Ama - puro, ganap at wagas na pagmamahal sa atin. Nawa'y tumugon tayo na pahalagahan natin ang Diyos nang higit sa lahat at lubos Siyang pasalamatan sa pagliligtas na ginawa ng Kanyang Anak alang-alang sa atin.