Friday, January 15, 2010

Salita ng Diyos


Ikatlong linggo ng karaniwang panahon sanggayong panahon C Ebanghelyo: LK. 1:1-4; 4: 14-21
Ang larawan ay sa kagandahang loob ng Crossroads Initiative

Ngayong tinagurian ang linggong ito bilang "Pambansang Linggo ng Biblya", nararapat lamang na pagnilayan natin ang kahalagahan ng Salita ng Diyos sa ating buhay.

Una, ang Salita ng Diyos ay siyang makapangyarihan. Matutupad ang Salita ng Diyos sapagkat ayon kay Juan, "Ang Salita ay Diyos." Natutupad ito sa buhay natin kung kaya't tayo'y naliligtas.

Ikalawa, ang Salita ng Diyos ay nagkatawang-tao. Si Kristo mismo ang batayan ng tuwid na pamumuhay sapagkat isinabuhay niya ang Salita ng Kanyang Ama at pinatupad ito. Nawa'y magkatawang-tao rin ang banal na Salita sa pamamagitan natin.

Ikatlo, ang Salita ng Diyos ay nagdudulot ng kalayaan at kaligtasan. Ang dulot nito'y pagpapahayag ng mabuting balita sa mga dukha, kalayaan sa mga bihag, paningin sa mga bulag, pag-asa sa mga nabibigatan, at pagpapahayag ng taon ng kalayaan ng Panginoon. Kung alam lamang natin ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos sa ating buhay, sana'y noon pa natin ito pinakinggan at sinabuhay.

No comments:

Post a Comment