Saturday, December 26, 2009

Ang bokasyon ng pamilya

Kapistahan ng Banal na Pamilya
Siglo C
Pagbasa: Lk. 2: 41 - 52

Ang nakatitig sa batang si Hesus ay hindi lamang mga pastol, mga hayup, at si Maria't Jose kundi ang milyung milyong mga pamilya nagninilay sa belen. Ang bawat pamilyang ito'y nananalanging pagpalain ang kanilang pamilya gaya ng banal na pamilya.

Nawa'y matularan natin ang banal na mag-anak sa pagkakataong ito. Nawa'y tularan ng bawat ama si San Jose bilang modelo ng mga ama - responsable, banal, at tapat. Ang bawat ama'y naglalarawan ng pagiging Ama ng Diyos na nagbibigay ng kaloob sa kanyang mga anak. Ang pagkakaloob ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkain, tahanan o edukasyon kundi sa moral at spiritual na paghubog ng mga anak.

Ang mga ina nama'y tumingala kay Maria bilang modelo ng mga ina - mapagkumbaba, tapat at masunurin, at puspos ng biyaya. Ang kanyang pagiging ina ay kanyang tanging alay sa Diyos na kung kanino siya'y "alipin."

Ang bawat bata'y dapat ilarawan si Hesus - tumatalima at pinararangalan ang ama, at naglilingkod sa kanyang mga magulang. Higit sa lahat, ginagawa ni Kristo ang kalooban ng kanyang Ama. Nawa'y makita ng bawat bata ang kanilang misyon kay Kristo at maging instrumento ng kaligtasan ng kanyang kapwa.

Saturday, December 12, 2009

Magdiwang!


Siglo C
Ebanghelyo: Lk. 3: 10-18
Linggo ng Gaudete
Ang kaligayahan ba natin ay kasinsaya ng kaligayahan ng Diyos o sa isang lingkod na ang Diyos ang kanyang tanging yaman?
Maliban sa iilang mga pagkakataon, ang ligaya natin ay napakalayo sa ligaya ng Panginoon. Una, ang ligaya ng Diyos ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Wala nang makatatalo sa kanya. Malungkot lamang at tila pinag-aaway natin ang ating pinahahalagahan at ang sa Diyos. Tayo rin ang talo.
Ikalawa, ang kanyang kaligayahan ay tinamo niya sa pamamagitan ng paglilingkod o pagiging alila. Sa pamamagitan ng pagiging alipin, ginawa niya tayong malaya. Sino pa rin ang ayaw maglingkod? Hindi siya maligaya.
Ikatlo, ang kanyang kaligayahan ay batay sa purong pagmamahal sa atin. Kaya sa ebanghelyo, hinihimok tayo ni Juan Bautista na magbigay ng tubig sa mga nauuhaw at pagkain sa nagugutom. Sapagkat alinman ang ating gawin, kung ito'y dahil sa pagmamahal, marami ang mahihikayat sa Diyos.
Nawa’y ang pag-ibig ng Diyos ang magsilbing inspirasyon sa atin upang mapagwagian natin ang mga balakid ng ating buhay at maihanda ang daraanan ng Panginoon.

Friday, December 4, 2009

Tinig ng Diyos

ika-2 linggo ng Adbiyento, sanggayong C, Lukas 2: 1 - 6


Sa panahon ngayon, marami ang nagsasalita ngunit ilan lamang sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Ngayong panahon ng mass media, gagawin ng mga tao ang lahat upang pukawin ang atensyon ng tao upang bilhin ang kanilang produkto, kahit magsalita ito ng kasinungalingan. Ngayong panahon ng Internet at kung anu-ano pang instrumento ng mass media, lahat ng mga maaaring paniwalaan ay paniniwalaan. Ngunit iisa lang ang patutunguhan ng ganitong mga tinig – kamatayan.

Ang tinig na nanggagaling sa Diyos, kahit iisang tao lamang ang nagsasalita ay sapat na upang baguhin ang mundo. Ang salita ay dapat batay sa katotohanan; sapagkat pinalalaya tayo ng katotohanan; lalo na kung ang katotohanan ay nanggagaling sa Diyos.

Ang tinig ng katotohanan ay parang isang ilaw na nagsisilbing liwanag sa madilim na landas ng buhay. Pakinggan natin ang tinig na ito na nagmumula sa Diyos upang tayo’y lumaya.

Ang tinig ng katotohanan ay dapat magdala sa atin sa pag-asa na sisikat ang araw sa ating buhay, manatili lamang tapat sa Diyos. Wag ipagbili ang sarili sa kasalanan. Ang pangako ng pag-asa ay mapapasaatin.

Ikatlo, ang tinig ay salitang nagkatawang tao – si Kristo. Nawa’y magkatawang-tao rin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan natin; na tayo ang buhay na tinig ng Diyos na umaakay sa ating kapwa patungo sa kalayaan, kapayapaan, at buhay.