Saturday, December 26, 2009

Ang bokasyon ng pamilya

Kapistahan ng Banal na Pamilya
Siglo C
Pagbasa: Lk. 2: 41 - 52

Ang nakatitig sa batang si Hesus ay hindi lamang mga pastol, mga hayup, at si Maria't Jose kundi ang milyung milyong mga pamilya nagninilay sa belen. Ang bawat pamilyang ito'y nananalanging pagpalain ang kanilang pamilya gaya ng banal na pamilya.

Nawa'y matularan natin ang banal na mag-anak sa pagkakataong ito. Nawa'y tularan ng bawat ama si San Jose bilang modelo ng mga ama - responsable, banal, at tapat. Ang bawat ama'y naglalarawan ng pagiging Ama ng Diyos na nagbibigay ng kaloob sa kanyang mga anak. Ang pagkakaloob ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkain, tahanan o edukasyon kundi sa moral at spiritual na paghubog ng mga anak.

Ang mga ina nama'y tumingala kay Maria bilang modelo ng mga ina - mapagkumbaba, tapat at masunurin, at puspos ng biyaya. Ang kanyang pagiging ina ay kanyang tanging alay sa Diyos na kung kanino siya'y "alipin."

Ang bawat bata'y dapat ilarawan si Hesus - tumatalima at pinararangalan ang ama, at naglilingkod sa kanyang mga magulang. Higit sa lahat, ginagawa ni Kristo ang kalooban ng kanyang Ama. Nawa'y makita ng bawat bata ang kanilang misyon kay Kristo at maging instrumento ng kaligtasan ng kanyang kapwa.

Saturday, December 12, 2009

Magdiwang!


Siglo C
Ebanghelyo: Lk. 3: 10-18
Linggo ng Gaudete
Ang kaligayahan ba natin ay kasinsaya ng kaligayahan ng Diyos o sa isang lingkod na ang Diyos ang kanyang tanging yaman?
Maliban sa iilang mga pagkakataon, ang ligaya natin ay napakalayo sa ligaya ng Panginoon. Una, ang ligaya ng Diyos ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Wala nang makatatalo sa kanya. Malungkot lamang at tila pinag-aaway natin ang ating pinahahalagahan at ang sa Diyos. Tayo rin ang talo.
Ikalawa, ang kanyang kaligayahan ay tinamo niya sa pamamagitan ng paglilingkod o pagiging alila. Sa pamamagitan ng pagiging alipin, ginawa niya tayong malaya. Sino pa rin ang ayaw maglingkod? Hindi siya maligaya.
Ikatlo, ang kanyang kaligayahan ay batay sa purong pagmamahal sa atin. Kaya sa ebanghelyo, hinihimok tayo ni Juan Bautista na magbigay ng tubig sa mga nauuhaw at pagkain sa nagugutom. Sapagkat alinman ang ating gawin, kung ito'y dahil sa pagmamahal, marami ang mahihikayat sa Diyos.
Nawa’y ang pag-ibig ng Diyos ang magsilbing inspirasyon sa atin upang mapagwagian natin ang mga balakid ng ating buhay at maihanda ang daraanan ng Panginoon.

Friday, December 4, 2009

Tinig ng Diyos

ika-2 linggo ng Adbiyento, sanggayong C, Lukas 2: 1 - 6


Sa panahon ngayon, marami ang nagsasalita ngunit ilan lamang sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Ngayong panahon ng mass media, gagawin ng mga tao ang lahat upang pukawin ang atensyon ng tao upang bilhin ang kanilang produkto, kahit magsalita ito ng kasinungalingan. Ngayong panahon ng Internet at kung anu-ano pang instrumento ng mass media, lahat ng mga maaaring paniwalaan ay paniniwalaan. Ngunit iisa lang ang patutunguhan ng ganitong mga tinig – kamatayan.

Ang tinig na nanggagaling sa Diyos, kahit iisang tao lamang ang nagsasalita ay sapat na upang baguhin ang mundo. Ang salita ay dapat batay sa katotohanan; sapagkat pinalalaya tayo ng katotohanan; lalo na kung ang katotohanan ay nanggagaling sa Diyos.

Ang tinig ng katotohanan ay parang isang ilaw na nagsisilbing liwanag sa madilim na landas ng buhay. Pakinggan natin ang tinig na ito na nagmumula sa Diyos upang tayo’y lumaya.

Ang tinig ng katotohanan ay dapat magdala sa atin sa pag-asa na sisikat ang araw sa ating buhay, manatili lamang tapat sa Diyos. Wag ipagbili ang sarili sa kasalanan. Ang pangako ng pag-asa ay mapapasaatin.

Ikatlo, ang tinig ay salitang nagkatawang tao – si Kristo. Nawa’y magkatawang-tao rin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan natin; na tayo ang buhay na tinig ng Diyos na umaakay sa ating kapwa patungo sa kalayaan, kapayapaan, at buhay.

Tuesday, November 24, 2009

Pagkagunaw ng mundo

Unang linggo ng adbiento
siglo C, Ebanghelyo: Lk. 21: 25 - 28, 34 - 36


Hindi kaya katataka-taka na sa paghahanda natin para sa Paskong darating, ang ebanghelyong pinagninilayan ay ukol sa pagkagunaw ng mundo? Kung ang pinakaabangang Pasko ay puno ng saya, pagkain, at regalo, ang ebanghelyo'y tungkol sa takot at pagkahimatay.

Ngunit tama nga naman ang damdamin ng ebanghelyo - takot, takot dahil sa kaguluhan; takot dahil di natin makakayanan ang kasiraang darating; ngunit higit sa lahat - takot dahil di natin inaasahan ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay.

Mungkahi sa ating itaas ang ating mga mukha kapag dumating ang araw na yaon dahil "malapit na ang kaligtasan..." Ang kaligtasan ay darating ngayong Pasko - hindi regalo, bagong damit at pagkain, hindi Christmas card o bonus. Ang darating ay ang Panginoon sa ating buhay, ang Panginoong may kapangyarihan sa langit at lupa. Ang pagdating Niya ang dapat nating paghandaan at hindi ang ibang mga bagay na madaling mawasak. Ang paghahari Niya sa buhay natin at ang lahat ng mabubuting gawa na mamumunga ang dapat nating asamin. Ang panahon na lahat ng tao'y sinasabuhay ang Kanyang kalooban at lahat ng tao'y natutulungan ay karanasan ng tunay na Pasko. Ito ang paghandaan natin!

Friday, November 20, 2009

Dakilang hari

Kapistahan ng Kristong Hari, Siglo B
Ebanghelyo: jn. 18: 33 - 37

Ipinahayag ni Hesus na siya ay hari. Ang hari ay hindi lamang ang makalupang haring nalalaman natin; pinakamatinding kahulugan ng hari ay tagapagligtas o Mesiyas. Alam ba talaga natin ang sakop at lalim ng pagkahari ni Kristo? Kung alam lamang natin, hindi natin gagawing iwan ang Panginoon o maging malamig sa ating paglilingkod sa Kanya.

Ikalawa, sinabi ni Kristo na ang kanyang pagkahari ay wala sa mundong ito at ang kanyang mga alagad ay hindi siya hahayaang magdusa. Ang panawagan sa pagiging alagad ng ating hari'y nangangahulugan ng pagtatanggol sa Panginoong ating minamahal. Ipagtanggol at ipagmalaki natin ang ating pananampalataya at huwag natin ikahiya si Kristo.

Ikatlo, nangangailangan ng isang radikal na pagtalima sa paghahari ng Diyos at hindi isang pasibong pagganap ng pananagutang Kristiyano. "Maging saksi sa katotohanan" ang panawagan ni Kristo. Ano itong "Revolution of the heart?" Ito'y tahasang pagdedesisyong hindi susunod sa agos ng mundo; bagkus, labanan ang agos at magbigay-saksi sa Diyos upang matularan ng ating kapwa. Mas masisilayan ang paghahari ni Kristo hindi sa kabilang buhay kundi sa ating daigdig.

Friday, November 13, 2009

Bagong simulain

Ika-33 linggo ng pangkaraniwang panahon, siglo B
Pagbasa: Mark 13: 24 - 32

"Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kahirapang iyon, ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag ..." ang larawang pinakikita ay pagkagunaw ng daigdig. Ngunit hindi lamang daigdig ang magugunaw; ang tao at ang kanyang makasalanang gawain ay nagdudulot ng pagkagunaw ng buhay ng kanyang kapwa.

"Sa oras ding iyon, makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating, na nasa mga ulap, na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ..." Malinaw ang natatanging papel ng Panginoong Hesukristo sa kasaysayan ng kaligtasan sa langit at sa lupa. Maliwanag ba sa ating kung sino si Kristo?

"Kapag ang sanga nito ay nananariwa na at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init." ... Ang katapusan ng mundo ay hindi lamang tungkol sa pagkagunaw kundi isang pangako't pag-asa. Pangako ito ng isang daigdig na binago ni Kristo at pinalaya sa lahat ng kasalananan. Ito ay pag-asa dahil napakaposible itong maging katotohanan; na ang lahat sa buhay ay mababago nang naaayon sa kalooban ng Diyos; at ang paglilingkod ay tunay na maligayang gawain.

Ang kawan ba'y maligayang nag-aantabay sa pagdating ng Panginoon?

Thursday, November 12, 2009

First issue

Magandang araw po!

Ang bibliarasal ang pinakamainam na pagkakataong mapagnilayan ang Salita ng Diyos kasama ang mga magkakapitbahay.

Ang blogsite na ito ay para sa mga nais magnilay sa Ebanghelyo ng tagalog.

Mag-subscribe po kayo kung nais ninyong makatanggap ng regular na pagninilay ukol sa ating Ebanghelyo sa misa tuwing linggo.